നേട്ടം
പോയിന്റുകൾ
ഓരോ റണ്ണിനും
1
50+
25
100+
50
150+
90
200+
150
Duck(0)
-20
സ്‌ട്രൈക്ക് റേറ്റ് (കുറഞ്ഞത് 20 ബോൾ)
0.0 - 24.9
-30
25 - 49.9
-20
50 - 74.9
-10
75 - 99.9
0
100 - 124.9
10
125 - 149.9
20
150 - 174.9
30
174.9 - 199.9
40
200+
50
നേട്ടം
പോയിന്റുകൾ
ഓരോ വിക്കറ്റിനും
20
3+
15
5+
50
6+
75
7+
100
8+
150
ഇക്കോണമി റേറ്റ് (കുറഞ്ഞത് 2 ഓവർ)
0 - 1
50
1.1 - 2
40
2.1 - 3
30
3.1 - 4
20
4.1 - 5
10
5.1 - 6
0
6.1 - 7
-10
7.1 - 8
-20
8.1+
-30
നേട്ടം
പോയിന്റുകൾ
ഓരോ ക്യാച്ചിനും
10
ഓരോ സ്‌റ്റമ്പിംഗിനും
10
ഓരോ റൺ ഔട്ടിനും
10
മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് അവാർഡ് ലഭിക്കുന്ന കളിക്കാരന്, അയാളുടെ പ്രകടനത്തിന് ലഭിക്കുന്ന പോയന്റിനൊപ്പം അധികമായി 30 പോയിന്റുകൾ കൂടി ലഭിക്കും