2,50,000 രൂപ മൂല്യമുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ നേടാനുള്ള അവസരം

പ്രതിദിന ജേതാക്കൾക്ക് രൂപ 5000, രൂപ 3000, രൂപ 2000 മൂല്യമുള്ള വൗച്ചറുകൾ സമ്മാനമായി ലഭിക്കുന്നു